bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Školská rada

Školská rada

Školská rada je zřízena na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zřizovatelem školské rady při SSOH je MŠMT. Školská rada při SSOH byla zřízena usnesením MŠMT č.j.:31 816/200/2005-24 ze dne 8. 11. 2005, které zároveň stanovilo počet jejích členů a vydalo její volební řád.

Počet členů školské rady je 6. Třetina členů je jmenována zřizovatelem, třetina volena zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z řad pedagogických pracovníků podle pravidel stanovených zřizovatelem (volební řád). Členem školské rady nemůže být ředitel školy, týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Člen školské rady musí být starší 18 let se způsobilostí k právním úkonům. v případě odstoupení zvoleného člena školské rady nebo jeho neschopnosti vykonávat práci v radě bude do 90 dnů tento člen rady nahrazen novým členem způsobem uvedeným výše.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Délka funkčního období člena školské rady zvoleného nebo jmenovaného v průběhu funkčního období školské rady odpovídá zbývající délce tohoto funkčního období.

Složení školské rady na období 2024-2027

Předsedkyně

  • Mgr. Pavla Šedivcová - za pedagogické pracovníky

Místopředseda

  • Mgr. Lenka Davidová - za pedagogické pracovníky

Členové

  • Ivo Boleslavský - jmenovaný zřizovatelem MŠMT
  • Lenka Frýbová - jmenovaná zřizovatelem MŠMT
  • Tereza Tytorová - zvolená za plnoleté a neplnoleté žáky
  • Daniel Kejval - zvolený za plnoleté a neplnoleté žáky