bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Středisko volného času

Středisko volného času Janské Lázně

Středisko volného času je jednou ze součástí Střední školy Olgy Havlové v Janských Lázních, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen SVČ). SVČ bylo zřízeno ke dni 1. 9. 2014 rozhodnutím zřizovatele čj. MSMT-18453/2014-1, čímž došlo k nahrazení původního Školního klubu při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně.

Úplnost a velikost střediska volného času

Škola byla postavena v roce 1994 jako bezbariérový a navzájem propojený komplex 4 budov (objekt školy a 3 budovy internátu) v lázeňském prostředí podhorského městečka Janské Lázně (okr. Trutnov). Pro činnosti v rámci střediska volného času je k dispozici aula, tělocvična, bazén, cvičná kuchyň, polytechnická dílna a veškeré společné prostory internátu.

Vybavení střediska volného času

Škola má velmi dobré materiálně technické vybavení, které umožňuje v plném rozsahu a kvalitě naplňovat ŠVP nejen výuky, ale i střediska volného času. Veškeré vybavení školy je středisku k dispozici. Samozřejmostí je stavitelný nábytek. v cvičné kuchyni, která je vybavená všemi běžnými kuchyňskými přístroji, navíc jsou pracovní stoly s varnou deskou a dřezem elektricky výškově stavitelné (speciální úprava pro vozíčkáře, která je použita i v ostatních odborných učebnách). Polytechnická dílna je vybavená přístroji, nástroji, materiálem potřebným k výrobě drobných předmětů především z keramické hlíny. Kapacita všech místností je na odpovídající úrovni a vybavení je průběžně modernizováno.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při zájmových činnostech se řídí metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT – č.j. 37014/2005-25.

Personální zajištění střediska volného času

Po personální stránce je činnost střediska zabezpečena týmem pedagogů volného času, kteří mají dlouhodobé odborné zkušenosti v oblasti nabízených zájmových kroužků. Část týmu tvoří učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga školy a druhou část pak externí odborníci.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu střediska. Jejich podněty, návrhy a připomínky se uplatnily při samotné tvorbě ŠVP i jeho ověřování a pravidelné kontakty se též podílejí na jeho inovaci. Sociálními partnery pro naše středisko volného času jsou: Národní rada zdravotně postižených, CZEPA – česká asociace paraplegiků, FTK UP Olomouc, Česká federace florbalu vozíčkářů, Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit při FTK UP v Olomouci.

Vzhledem k dynamicky se rozvíjejícím sportovním aktivitám zdravotně postižených lidí škola spolupracuje se sportovními kluby, které zajišťují sportovní vyžití žáků zdravotním postižením a jejich účast na oficiálních sportovních soutěžích republikového charakteru.

Spolupráce s rodiči žáků je naprostou samozřejmostí, bezodkladně jsou tak řešeny individuální záležitosti člena střediska.

Poslání a cíle

Obecné cíle vzdělávání v SVČ vyjadřují potřebu integrace a inkluze ve výchově a vzdělávání. SVČ skýtá jedinečnou příležitost, jak zařadit do zájmové činnosti společně mladé lidi s handicapem, s mládeží bez handicapu. Je to příležitost pro poznání hodnot, způsobu života a potřeb obou skupin, pro vnímání odlišností, ale i společných problémů.

Hlavním cílem Střediska volného času je plnohodnotné trávení volného času, získávání a rozvíjení kompetencí klíčových i odborných, a to pro všechny účastníky zájmového vzdělávání v SVČ bez hranic a limitů způsobených tělesným či jiným zdravotním znevýhodněním.

Prostředkem je vytvoření bezpečného prostředí s nabídkou vzdělávacích, sportovních a zájmových aktivit uprostřed vrstevníků, které cíleně rozvíjejí osobnost mladého člověka: jeho kompetence existenciální, osobnostní, sociální, občanské, k učení a kritickému myšlení, k řešení problémů, komunikační, pracovní a k podnikavosti.

 • rozvoj osobnosti člověka s cílem rozvíjet poznávací a sociální kompetence, mravní,
 • duchovní hodnoty pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,
 • pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,
 • pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,
 • utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Dlouhodobé cíle

 • Největší význam přikládáme neformálnímu vzdělávání s cílem rozvíjet životní zkušenosti, dovednosti a postoje založené na uceleném systému hodnot.

Krátkodobé cíle

 • Zavádění nových prvků a přitažlivějších forem práce s mládeží, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšiřování jednorázových aktivit
 • další zajišťování kvalitní propagace činnosti SVČ, obsahující nabídku v oblasti mimoškolní činnosti dětí a zvláště dospívající mládeže
 • vytvořit stabilní tým pracovníků na profesionální úrovni
 • zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků a sledování jejich práce směrem k zavádění nových prvků a forem práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rozvoj mezinárodních aktivit
 • provoz a využití nové keramické a polytechnické dílny a posilovny.
 • organizace odborných přednášek, besed a společenských akcí

Tím středisko prohlubuje působení školy do oblasti volného času žáků i ostatních členů. Středisko volného času je důležitým článkem systému prevence sociálně patologických jevů.