bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Internát Přihláška


Přihláška

Žáci jsou do internátu přijímáni po přijetí do jednoho z pěti oborů naší školy na základě podané přihlášky k ubytování na každý školní rok. Přijímanými žáky jsou jednak absolventi základních škol ve věku 15-16 let a jednak starší osoby po úrazech, po dlouhodobé nemoci, či neúspěšné integraci. Naše škola nabízí vzdělání a ubytování osobám se zdravotním postižením, s postižením tělesným nebo kombinovaným, s poruchami vrozenými nebo získanými, osobám se specifickými poruchami učení a osobám s PAS. Ubytování v internátě se řídí Vnitřním řádem internátu a Režimem dne.

Přihlášku do internátu podávají rodiče nebo zákonní zástupci žáka, případně sám zletilý žák na předepsaném tiskopise. Každý žák, který podá řádně vyplněnou přihlášku k pobytu do internátu je o výsledku informován do konce měsíce června. Žáci postupující z nižších ročníků nebo jiných oborů podávají přihlášku svému skupinovému vychovateli. Přihláška k ubytování do internátu platí pro celý následující školní rok. Přijetí do internátu není nárokové.

Žáci, kteří pokračují ve studiu, jsou přednostně ubytováni. Pokud zájem o ubytování převažuje nad volnou kapacitou internátu, přihlíží se ke zdravotnímu stavu a sociálnímu zázemí uchazeče, dále pak ke vzdálenosti a dopravní obslužnosti z místa bydliště.

Veškeré platby za stravu i ubytování probíhají bezhotovostním způsobem (viz. Informace pro rodiče).

Ke stažení

Přihláška do internátu
PDF, 331 kB, 28. 4. 2023

Internát Internát Internát Internát