bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Přijímací řízení Aktuální přijímací řízení


Přijímací řízení 2024 - 2. kolo

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Střední škole Olgy Havlové v Janských Lázních, pro školní rok 2024/2025. Níže uvedená kritéria platí i pro další kola přijímacího řízení, budou-li vypsána.

Obory

63-41-M/02 Obchodní akademie

Termín 2. kola přijímacího řízení

 • Termíny přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2024/2025 se na naší škole nově stanovují na 10. června 2024. Pozvánky budou každému z uchazečů odesílány formou zaručené komunikace do konce května 2024.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do střední školy pro žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním je:
 • Přihláška ke studiu podaná elektronicky, nebo v listinné podobě nejdéle do 24. května 2024.
 • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona".
 • Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

 • Jednotná přijímací zkouška, která se skládá z testu z českého jazyka a matematiky
 • Školní přijímací zkouška formou motivačního pohovoru (zájem o obor).

Pomocná kritéria:

 • Výsledky dosavadního vzdělávání na základní škole prostá kopie vysvědčení nebo výpisu z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Uchazeči, kteří ukončili studium ZŠ v roce 2021, doloží vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy.
 • známka z českého jazyka,
 • výsledek motivačního pohovoru,
 • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
 • výsledek testu z českého jazyka u jednotné přijímací zkoušky.

Povolené pomůcky při přijímacích zkouškách

 • dle doporučení ŠPZ
 • psací potřeby

Hodnocení jednotlivých kritérií přijímacího řízení

Celkem lze v přijímacím řízení získat 150 bodů
 • max. 50 bodů z českého jazyka
 • max. 50 bodů z matematiky
 • max. 50 bodů za motivační pohovor
 • Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimální hranice 10 bodů v českém jazyce a motivačním pohovoru a 30 bodů celkem.
Uchazeči budou přijati v pořadí podle počtu dosažených bodů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Kontraindikace přijetí

 • těžké mentální postižení
 • závažná psychiatrická diagnóza
Ředitelka školy si vyhrazuje právo na možné změny v počtech přijatých uchazečů do jednotlivých oborů dle aktuálního stavu.

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je nutné doručit nejpozději 24. května 2024 v elektronickém systému DIPSY, nebo v listinné podobě k rukám ředitelky školy:
Mgr. Jana Honzíková
Střední škola Olgy Havlové
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
K přihlášce je nutné doložit doporučení ke studiu z PPP nebo SPC.
Postup pro vyplnění a odeslání přihlášky i s nutnými přílohami naleznete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Kontakt pro dotazy

Mgr. Ivana Vyvlečková

zástupkyně ředitelky školy - přijímací řízení a praxe, učitel
telefon: 770 187 119
e-mail: vyvleckovassoh.cz