bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Přijímací řízení Aktuální přijímací řízení


Přijímací řízení 2024 - 2. kolo

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Střední škole Olgy Havlové v Janských Lázních, pro školní rok 2024/2025. Níže uvedená kritéria platí i pro další kola přijímacího řízení, budou-li vypsána.

Obory

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Termín 1. kola přijímacího řízení

 • Termíny přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2024/2025 se na naší škole nově stanovují na 11. a 15. dubna 2024. Náhradní termíny pak na 26. a 30. dubna 2024. Pozvánky budou každému z uchazečů odesílány poštou ve druhé polovině března 2022.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do střední školy pro žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním je:
 • Přihláška ke studiu podaná elektronicky, nebo v listinné podobě nejdéle do 24. května 2024.
 • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona".
 • Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

 • Motivační rozhovor
  • Pro obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá se vede motivační pohovor tvořený pěti základními okruhy.
 • Výsledky dosavadního vzdělávání na základní škole
  • Průměr z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Uchazeči, kteří ukončili studium ZŠ v roce 2021, doloží vysvědčení z 2. pololetí 7. třídy a z 1. pololetí 8. třídy.

Hodnocení jednotlivých kritérií přijímacího řízení

Celkem lze v přijímacím řízení získat 100 bodů
 • max. 95 bodů v praktickém rozhovoru
 • Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimální hranice 30 bodů z pohovoru.
 • max. 5 bodů - výsledky vzdělávání na ZŠ
Uchazeči budou přijati v pořadí podle počtu dosažených bodů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Kontraindikace přijetí

 • těžké mentální postižení
 • závažná psychiatrická diagnóza
Ředitelka školy si vyhrazuje právo na možné změny v počtech přijatých uchazečů do jednotlivých oborů dle aktuálního stavu.

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je nutné doručit nejpozději 24. května 2024 v elektronickém systému DIPSY, nebo v listinné podobě k rukám ředitelky školy:
Mgr. Jana Honzíková
Střední škola Olgy Havlové
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
K přihlášce je nutné doložit doporučení ke studiu z PPP nebo SPC.
Postup pro vyplnění a odeslání přihlášky i s nutnými přílohami naleznete na stránkách www.prihlaskynastredni.cz.

Kontakt pro dotazy

Mgr. Ivana Vyvlečková

zástupkyně ředitelky školy - přijímací řízení a praxe, učitel
telefon: 770 187 119
e-mail: vyvleckovassoh.cz