bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Speciálně pedag. centrum


Speciálně pedagogické centrum

Vítejte na stránkách speciálně pedagogického centra!

Naše speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou, speciálně pedagogickou a sociálně právní péči dětem, žákům a studentům s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami.

Kontaktujte nás

V případě potřeby nás kontaktujte e-mailem na spcssoh.cz nebo telefonicky 770 187 133.

Mapa

Klienti SPC mohou parkovat přímo na Obchodní ulici před budovou školy. Po příjezdu si, prosím, vyzvedněte na recepci školy parkovací kartu.

Naše služby jsou určeny

 • dětem raného a předškolního věku,
 • žákům a studentům různého typu a stupně škol,
 • rodičům a zákonným zástupcům,
 • školám a školským zařízením,
 • dalším institucím a široké veřejnosti.

Jaké služby nabízíme?

 • komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku,
 • poradenství při zařazování dětí, žáků a studentů do vhodných škol nebo zařízení,
 • výjezdy do MŠ, ZŠ, SŠ a rodin,
 • konzultace pro ředitele škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách děti, žáky a studenty s handicapem,
 • individuální poradenství pro zákonné zástupce dětí,
 • sociálně právní poradenství,
 • psychologické služby – poradenství, krizová intervence, vyšetření k vyřízení poukazu na elektrický vozík, vyjádření k doprovodu do lázní,
 • šetření školní zralosti,
 • stimulační program Maxík pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou,
 • podpůrné programy pro školáky (nabídka podpůrných programů)
 • poskytování odborné a metodické podpory pedagogickým pracovníkům při vytváření inkluzivního prostředí ve školách a při tvorbě podpůrných opatření,
 • informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání,
 • zajištění uzpůsobení podmínek k maturitě,
 • konzultace s pracovníky jiných SPC, PPP a sociálními pracovníky,
 • zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy ve školství,
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek,
 • spolupráci na vzdělávacích kurzech.
Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času Středisko volného času