bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Speciálně pedag. centrum Časté otázky a odpovědi

Časté otázky a odpovědi

Kdy dostanu výsledky vyšetření v SPC a co s nimi mám dělat?

Nejdéle do měsíce obdržíte poštou zprávu z vyšetření, ta je určena pro Vás. Případně ji můžete poskytnout dalším osobám dle Vašeho uvážení. Následně SPC projedná závěry vyšetření se školou a poté vystaví doporučení.

Doporučení pro školu Vám také přijde poštou, zároveň jej odešleme datovou schránkou do školy, lhůta na jeho vystavení je 3 měsíce.

Co je to Speciálně pedagogická péče a Pedagogická intervence?

V rámci podpůrných opatření může SPC doporučit žákovi Speciálně pedagogickou péči, její rozsah je určen stupněm podpory, zpravidla se jedná o 1 až 2 hodiny týdně. Může probíhat individuálně nebo ve skupině (max. 4 žáků), organizace je zcela v kompetenci ředitele školy. Náplní hodin jsou nejčastěji nápravy v oblasti logopedie, specifických poruch učení, grafomotoriky, percepčních dovedností.

Podobně tomu je i u Pedagogické intervence. S tím rozdílem, že intervence probíhá výhradně mimo vyučování a je určena na posílení v předmětu, kde žák selhává. Jedná se tedy spíše o doučování než o nápravy specifických obtíží.

Na koho se mám ve škole obrátit?

Zpravidla je dobré řešit vše nejdříve s třídní učitelkou/učitelem. Záležitosti týkající se žáku se speciálními vzdělávacími potřebami má často na starosti výchovný poradce nebo zástupce ředitele. V některých školách působí školní speciální pedagog či školní psycholog, i na ně je možné se obrátit.

Může mít moje dítě jen svého asistenta?

Asistent pedagoga je určen jako personální podpora pro učitele, který má ve třídě žáky vyžadující větší péči. Asistent se věnuje všem dětem ve třídě, je veden učitelem.

Jaká je náplň práce asistenta pedagoga?

Vyhláška č. 27/2016 Sb. upravuje dva typy asistenta pedagoga. První typ (dle § 5 odst. 3) vykonává tzv. přímou pedagogickou činnost, pomáhá žákům k dosažení maximální míry samostatnosti. Může zajišťovat i všechny činnosti uvedené dále. Druhý typ (dle § 5 odst. 4) vykonává tzv. pomocné výchovné práce, pomocné organizační činnosti, především pak dopomoc při sebeobsluze a při přesunech.

Musím si asistenta pedagoga hradit?

SPC může doporučit asistenta v běžné škole, určuje výši jeho úvazku. Tento asistent je pak plně hrazen státem.

Mohu požadovat přítomnost asistenta pedagoga na školní akci?

Asistent pedagoga je zaměstnancem školy, ne vždy má celý úvazek. Je zcela na rozhodnutí ředitele školy, zda jej na školní akci vyšle. Někdy asistent dostává přesčasové hodiny, jindy je placen zčásti rodiči, v ojedinělých případech jeho účast na školních akcích převyšujících jeho pracovní dobu povolena není.

Na jaké pomůcky má moje dítě nárok?

Výčet pomůcek, které může SPC doporučit je uveden ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Tyto pomůcky jsou hrazeny státem a stávají se majetkem školy. U klientů našeho SPC se jedná zpravidla o speciální nastavitelné židle či lavice, o alternativní myš či klávesnici, stojany, rovnovážné a balanční pomůcky, pomůcky pro polohování či pro přesuny.

Může mít moje dítě dvoje učebnice?

V případě, že zdravotní stav žáka vyžaduje dvoje učebnice, má na ně žák nárok. Toto si řeší ředitel školy, většinou požaduje doporučení lékaře nebo jen žádost rodičů.

Můžete doporučit osvobození z tělesné výchovy?

Osvobození z tělesné výchovy doporučuje ošetřující lékař.

Co zjišťuje psychologické vyšetření?

Psychologické vyšetření bývá nejčastěji zaměřeno na posouzení kognitivních schopností (paměť, pozornost, prostorové schopnosti, pojmové myšlení aj.), v případě potřeby může být doplněno o posouzení dalších vývojových oblastí (např. motorické dovednosti, sociálně-emoční kompetence).