bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Aktivity školy Napsali o nás

Napsali o nás...

KARIÉRA SPECIÁL: Vzdělávání i nalézání a poznávání sebe sama

Kariéra Speciál - příloha Hospodářských novin, 16. srpna 2007, str. 24
16. 8. 2007
V letech 1992-1994 byla v Janských Lázních vybudována ojedinělá střední škola pro tělesně postižené. Její název se postupně vyvíjel až do současného pojmenování, které zní: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené.
KARIÉRA SPECIÁL: Vzdělávání i nalézání a poznávání sebe sama

Vzdělávání žáků se speciálními potřebami se postupně stalo samozřejmostí a stále častěji nabízejí běžné školy vzdělávání žákům s nejrůznějšími formami pohybového postižení případně psychickým změnami v důsledku onemocnění nebo úrazu. V jistém smyslu OAJL roste konkurence. Důsledkem ovšem je, že stále častěji v janskolázeňské škole zakotví uchazeči bezradní, nevyzrálí nebo takoví, kteří potřebují náročnější servis a stálou podporu v takovém rozsahu, že by v běžných vzdělávacích zařízeních neobstáli. Pro pracovníky školy to znamená zvládat stále širší škálu forem individuálního přístupu. Vzdělávání v užším smyslu je pak nahrazováno širokou podporou žáků nejen při získávání vědomostí a dovedností, ale i (někdy možná především) vedením k samostatnosti, orientaci v reálném světě, podporou sociálního začlenění, nalézáním a poznáváním sebe sama. Tyto, pro nezasvěcené většinou neviditelné zvýšené nároky na běžnou i pedagogickou péči o žáky, představují podivný konglomerát zásluh i břemene. Současně na pedagogických fakultách stále trvá zvýšený zájem o studium oborů profilujících absolventy pro oblast speciální pedagogiky.

Obchodní akademie v Janských Lázních nabízí tři typy studia. Jde o školu speciální, protože zde studují hlavně (v současné době pouze) mladí lidé se zdravotními a pohybovými problémy, ale ke studiu lze přijmout i uchazeče bez zdravotního omezení. Součástí školy je tělocvična, bazén, školní jídelna a internát, školní klub a Speciálně pedagogické centrum. Internát je situován tak, že budova školy je chodbami spojena se třemi ubytovacími domy. V každém z těchto pavilonů je dvanáct dvou až třílůžkových pokojů s potřebným příslušenstvím a zázemím. K dispozici jsou tři počítačové učebny a bezplatný stálý přístup na internet ve škole, za příplatek i na internátu.

Jak se studuje na speciální škole?

Nejprve dejme slovo řediteli, PhDr. Karlu Noskovi:

Obor obchodní akademie je čtyřletý, ale délka studia se může s ohledem na zdravotní stav studenta individuálně prodloužit o jeden nebo dva roky. To umožňuje kombinovat rozvrh výuky s rehabilitací a je výhodou pro ty, kteří potřebují více času na přesuny, běžné denní aktivity a přípravu na výuku. Obchodní škola je dvouletá a její úspěšní absolventi mohou přestoupit na maturitní studium nebo pokračovat na dvouletých nástavbách ukončených maturitou. Také tento obor se může s ohledem na zdravotní stav studenta individuálně prodloužit o jeden nebo dva roky. Praktická škola je rovněž dvouletá. Jsou do ní přijímáni hlavně ti uchazeči, kteří nedokončili celou ZŠ nebo se vzdělávali dle osnov zvláštní školy. Může být ovšem i vhodným vzdělávacím prostředím pro ty mladé lidi, kteří potřebují uspořádat vědomosti a dovednosti v situaci, kdy zdravotní potíže a změny znemožnily řádnou docházku do základní školy nebo snížily psychickou výkonnost po jejím dokončení. Rovněž tento obor se může s ohledem na zdravotní stav studenta individuálně prodloužit o jeden nebo dva roky.

V odůvodněných případech mohou na méně náročný typ studia přecházet v průběhu prvního ročníku ti žáci OA, kteří během studia zjistí, že jejich onemocnění nebo postižení jim neumožní aspirovat na maturitní studium. V opačné situaci umožňujeme, aby žák úspěšný na obchodní škole pokračoval k maturitě na obchodní akademii. Tyto případy řeší škola individuálně, podle prospěchu a zdravotního stavu studenta ve spolupráci se Speciálním pedagogickým centrem, které působí jako samostatná jednotka při škole. Klienty jsou nejen žáci školy, ale také několik set zdravotně znevýhodněných dětí z celého regionu. Centrum usiluje o jejich integraci do běžných škol a spolupracuje s řadou mateřských, základních, speciálních i středních škol i s mnoha stacionáři. Stejně individuálně řešíme případy lidí, u kterých dojde již v dospělosti ke změně pohybových schopností úrazem nebo onemocněním v takové míře, že nejsou schopni dále vykonávat své původní povolání a přitom mají dostatek motivace a psychických schopností rekvalifikovat se formou řádného studia.

Hlavní nabídka školy nevychází z vyhraněných doplňkových vzdělávacích programů, ale z toho, že je zcela bezbariérová a umožňuje vzdělávání i studentům se závažnou pohybovou poruchou. Pozornost je přirozeně věnována výuce jazyků a výpočetní technice jako oblastem, ve kterých se mohou dobře profesně uplatnit i lidé s výrazným motorickým omezením. Volitelné předměty i mimoškolní aktivity jsou cíleny na rozvíjení soběstačnosti a samostatnosti. Organizace výuky se přizpůsobuje zdravotnímu stavu žáků.

V objektu školy sídlí rehabilitační pracoviště s odborným personálem, které poskytuje péči podle předpisu lékaře a je smluvním partnerem pojišťoven.

Zmíněné Speciální pedagogické centrum zajišťuje žákům i jejich rodinám kontakt s odborníky - lékařem, sociální pracovnicí, speciálními pedagogy a psychologem. Smyslem SPC je pomoc rodinám s pohybově postiženými dětmi především z krkonošské části východočeského regionu. Samotná škola ovšem přijímá žáky z celé ČR.

Studium na škole je bezplatné, neboť jde o státní zařízení, jehož zřizovatelem je MŠMT ČR.

Žáci přispívají na ubytování a stravu podle platných vyhlášek. V případech, kde ekonomické zázemí rodiny neumožní takové částky platit, je nutné zainteresovat obce nebo sociální instituce v bydlišti žáka. Při nízkých příjmech rodiny jsou žáci osvobozeni od placení internátu. Řada studentů získává finanční podporu od některé z nadací nebo sponzorské dary, kterými pobyt v internátu zčásti nebo plně hradí.

Od roku 2005 máme u nás akreditovánu jednu testovací místnost s 10 pracovními místy pro testování European Computer Driving Licence. Místnost má přirozeně úplný bezbariérový přístup (budova, učebna) včetně sociálních zařízení, zvýšený pracovní stůl pro vozíčkáře, je zde možnost připojení speciální klávesnice s velkými klávesami i možnost připojení velkého trackballu. Při testováních probíhajících v naší škole spolupracujeme se soukromou Vysokou školou veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, s.r.o., která nám v rámci projektu "Počítačová gramotnost pro tělesně handicapované" umožnila a v roce 2006 rovněž umožní veškeré testování a s ním spojené náklady zdarma! Celé testovaní proběhlo v rámci programu NPPG Ministerstva informatiky.

Studenti se vrátí do školy až zase v září, nyní si užívají prázdnin. Kolik jich u vás studuje? Jaké procento z nich tvoří mladí bez zdravotních problémů?

Letos jsme školu naplnili tak, že momentálně nezbývá žádné místo. Maximální kapacita školy je 102 žáků, internát má 90 lůžek. Dva přijatí uchazeči se ještě rozhodují, a tak nelze vyloučit, že začátkem školního roku se jedno nebo dvě místa uvolní. Všichni žáci jsou zdravotně znevýhodněni, i když někteří v menší nebo i malé míře. Naopak narůstá počet vozíčkářů, těch je nyní 40 %. Nad tento podíl ale v budoucnosti již nemůžeme jít. Vznikly by problémy s prostorem v učebnách i na internátu stejně jako při přesunech, ať již u kapacity výtahů nebo upravených školních mikrobusů.

Jaké uplatnění nacházejí vaši absolventi a kde, v jakých oborech? Máte přehled o tom, zda našli přiměřené zaměstnání? Pomáhá jim škola při hledání práce?

Systematický přehled nevedeme, ale orientační poznatky máme. Dalo by se říct, že téměř polovina absolventů pokračuje v nějaké formě vzdělávání, velká část maturantů je úspěšná při vstupu na vysoké školy. Asi tak třetina našich bývalých žáků má nebo hledá pracovní uplatnění. Zde je třeba říct, že podpora zdravotně znevýhodněných je u zaměstnavatelů spíše proklamací. Těžce zdravotně postižení hledají uplatnění velmi obtížně, někdy i celá léta a mnozí nakonec rezignují. Menší část absolventů, odhaduji 10-15 %, po studiu zůstává doma nebo se napojí na vhodný denní stacionář. Opět je to velmi individuální a závislé na povaze zdravotních omezení i míře podpory rodinného zázemí.

Spolupracuje škola s podobnými zařízeními u nás nebo možná i v cizině, existují-li?

V minulých letech jsme udržovali kontakty s podobnými speciálními školami v Dánsku a Německu. To se postupně redukovalo v důsledku byrokratizace prakticky všeho a narůstající tuhosti předpisů. Pro nás je totiž výjezd do zahraničí enormě nákladný, předevší v důsledku nutnosti četných doprovodů a transportu kompenzačních pomůcek. Občas do školy zavítají zahraniční studenti studující humanitní obory nebo speciální pedagogiku. Setkávání našich žáků s jinými hendikepovanými Evropany se nyní přesouvá do oblasti sportu. Cca 40 % studentů aktivně sportuje a většina se účastní národních i mezinárodních soutěží. Máme z minulosti studentku a studenta se stříbrnými medailemi z paralympiád a jsou i želízka v ohni pro Peking 2008. Sport je výborný prostředek pro hendikepované k tomu, aby se dostali do cizích zemí a nacházeli tam přátele.

Jak se bude škola dále rozvíjet?

Čeká nás tvorba školních vzdělávacích plánů. Chceme je formovat tak, aby studentům maximálně přiblížily reálný život. Ti totiž mají málo zkušeností, celé dětství a mládí za ně záležitosti zařizují a řeší druzí. Přechod do samostatného běžného života je pro ně díky tomu nesnadný a náročný, pro některé téměř neřešitelný. Jejich vzdělávání by proto mělo tento sekundární hendikep odstraňovat nebo aslespoň zmírnit. Uvažujeme také o přístavbě školy, protože nám chybí prostor. Už jsem se zmínil o učebnách, které nebyly dimenzovány na tolik vozíčkářů, projekt předpokládal, že jich bude cca 15 %. Chybí nám prostory pro kompenzační a sportovní pomůcky, v této oblasti proběhl od postavení školy obrovský vývoj. Je tu i potřeba ubytování pro studenty na praxích, za rok se jich tu vystřídá více než 40, většina z FTVS UK Praha, se kterou máme pro tuto činnost smlouvu. Zmínil jsem narustající význam sportu. Tělocvična je vytížená v týdnu od rána do večera a potřebujeme ještě tzv. malou tělocvičnu, kde by probíhal trénink boccie, závěsného kuželníku a některých přizpůsobených míčových her. Asi to nebude snadné. Po téměř 14 letech provozu školy se už také ukazuje potřeba větší údržby, případně modernizace. I toto bude během několika let aktuální téma.

Bohumil Sokol je ve třetím ročníku janskolázeňské obchodní akademie:

Učíme se ekonomiku, účetnictví, obchodní korespondenci, máme dva jazyky, angličtinu a němčinu, samozřejmě češtinu, matiku, předměty jako na běžné škole. Naše třída je největší, je nás jedenáct, už z toho počtu plyne, že ve třídách panuje klidnější klima a individuálnější přístup nežli v běžných školách. Jsem tam celý týden na intru, na víkendy jezdím domů. Studium mám rozloženo do pěti let s ohledem na individuální přístup, takže mě za dva roky čeká maturita, předtím ale přibudou ještě předměty jako bankovnictví, daně; už předem z toho mám hrůzu. Ekonomika a matika nejsou vůbec mé oblíbené předměty, nejvíc mě baví literatura, občanka, humanitní obory.

Proč tedy obchodní akademie?

Je více škol pro hendikepované, ale jejich zaměření je hlavně ekonomické. Bohužel školy, o které bych měl zájem, jsou nepřístupné pro vozíčkáře i výuka na nich probíhá jinak. Na naší škole se preferuje individuální přístup, máme tu hodně prostoru, spoustu věcí si můžu udělat sám, nemám větší problémy. Studují tu lidé z celé republiky. Všechno je tu bezbariérové, i propojení školy s internátem. Perfektní je vybavení, zejména počítači, v jedné specializované učebně se dělají certifikáty ECDL; to je určitě dobrá věc, kdokoliv má zájem, může tento certifikát získat - je to certifikát potvrzující, že umíme zacházet s počítačem.

Jak trávíš čas po škole?

Dělám si něco na počítači, poslouchám muziku, vyrážím do společnosti nebo si venku hraju na rouru - didgeridoo - australský domorodý nástroj. Už mám dva, opatřil jsem si kvůli tomu i zesilovač. Je tu spousta sportovních aktivit, ale já jsem měl vždycky radši sporty pro jednotlivce, kolektivní sporty mě nabaví.

Co bude, až školu dokončíš?

Co budu dělat po maturitě? Sotva bych kdy chtěl být účetní, spíš využiju to, že mám maturitu, že mám nějaké jazykové znalosti, s maturitou se práce shání lépe. Bavil by mě grafický design, výtvarnictví, dělám ve photoshopu, tam se dá dělat všechno. V místě bydliště jsem měl své práce už i na výstavě, která byla velmi úspěšná. Pak mám různé nabídky obtelefonovávat, rozesílat maily... Rozhodně nechci skončit jako účetní.

Myslíš si, že by bylo vhodné zařadit do spektra předmětů, které se na školách pro hendikepované učí, i obory, které by byly jiné než jen ekonomické?

Bylo by to fajn, ale nevím, jestli by se našli lidé, kteří by o to měli zájem. Mně by se líbil nějaký umělecký obor, počítačová grafika například. Ale já jsem u nás na škole vcelku výjimka, ostatní jsou docela spokojeni, vyhovuje jim to zaměření, které škola má.

Zdena Bočarova

Počítačová gramotnost pro tělesně handicapované

Podrobnosti k zajímavému projektu Počítačová gramotnost pro tělesně handicapované přidává Mgr. Soňa Holubcová, učitelka výpočetní techniky, hospodářských výpočtů a statistiky:

Na podzim roku 2005 se skupina našich studentů převážně 4. a 5. ročníků maturitního studia zúčastnila testování ECDL. Ve dnech 7. a 8. 10. proběhlo první, 3. a 4. 12. druhé opravné testování. Z celkového počtu 21 studentů získalo 14 studentů ECDL Certifikát s evropskou platností (úspěšně složeny testy ze všech sedmi modulů), 6 studentů získalo Osvědčení ECDL Start (úspěšně složeny testy minimálně ze čtyř libovolných modulů) a jeden student neuspěl.

Na soukromé Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. se 7. 2. 2006 konalo slavnostní zakončení výše zmíněného projektu, na které byli pozváni také naši úspěšní studenti. Certifikáty ECDL osobně předávala paní ing. Dana Bérová, tehdejší ministryně informatiky ČR.

V listopadu 2006 měli opět možnost dobrovolníci z řad žáků naší školy získat certifikát ECDL. Školení i testování bylo díky prostředkům NPPG také tento rok (již naposledy) zdarma. Testování proběhlo ve dvou termínech a zúčastnilo se ho celkem 13 studentů. Bilance byla velmi úspěšná - osm studentů úspěšně vykonalo všechny moduly (po opravách) a patří jim ECDL Certifikát, čtyři studenti splnili podmínky pro získání Osvědčení ECDL Start.