bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Úřední deska GDPR


Základní informace o zpracování osobních údajů Střední školou Olgy Havlové

1. Obecné informace o správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů

Základní identifikační a kontaktní údaje správce

Střední škola Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
IČO: 492 902 74
E-mail: info@ssoh.cz
ID datové schránky: gggxiax

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Dagmar Součková Mikolášková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
E-mail: gdpr@msmt.cz
Telefon: 234 811 105

2. Informace o základních právech subjektů údajů

Subjekt údajů (tj. fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od Střední školy Olgy Havlové (dále jen „školy“):

 • přístup k osobním údajům, které se jej týkají, podle článku 15 nařízení,
 • opravu osobních údajů podle článku 16 nařízení,
 • výmaz osobních údajů podle článku 17 nařízení, nebo
 • omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 nařízení.

Je-li zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy se subjektem údajů, má subjekt údajů právo požadovat též přenos automaticky zpracovávaných osobních údajů podle článku 20 nařízení.

Je-li zpracování založeno na plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci nebo plnění oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 nařízení.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů školou je porušeno nařízení nebo jiné povinnosti se vztahem k ochraně osobních údajů stanovené zákonem, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
E-mail: posta@uoou.cz
ID datové schránky: qkbaa2n

3. Zpracování osobních údajů pro plnění úkolů a poslání správce osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, nebo v případech, kdy tak stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro správce z právních předpisů. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v jednotlivých agendách v rozsahu upraveném níže uvedenými právními předpisy.

 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

Jedná se zejména o agendy: evidence ve školní matrice a v evidenčních listech dítěte, bezpečnost a ochrana zdraví, přijímání do vzdělávání nebo do péče, průběh školního vzdělávání nebo péče, ukončování vzdělávání nebo péče, zájmové vzdělávání.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména údaje o žácích a jejich zákonných zástupcích, a to identifikační údaje (tj. údaje sloužící k jednoznačné identifikaci fyzické osoby – jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost), adresní údaje (tj. údaje sloužící ke stanovení místa pobytu a ke kontaktování fyzické osoby – adresa bydliště nebo pobytu, kontaktní údaje) a doplňující údaje (např. zdravotní pojišťovna dítěte, údaje o osobě určené k vyzvedávání dítěte apod.). Vzhledem k povaze školy se provádí i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (zejména o zdravotním stavu dětí).

Příjemcem těchto osobních údajů je zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, případně jiné subjekty na základě zmocnění uděleného v právních předpisech.

4. Zpracování osobních údajů v oblasti zajištění činnosti správce

Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu právními předpisy, nebo v případech, kdy tak stanoví právní předpis, nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro správce z právních předpisů nebo ze smluv, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v rozsahu upraveném těmito zákony:

 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Účelem těchto agend je vyřizování petic a stížností, žádostí o informace, uzavírání smluv, proces zadávání veřejných zakázek včetně dokumentace, kontrolní činnost (včetně finanční kontroly), školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, posuzování projektových dokumentací, provádění auditů, zabezpečení IT prostředí správce a související činnosti (školení uživatelů, zálohování systémů), vedení účetnictví, vedení spisové služby, prezentace správce a jeho činnosti.

Mezi zpracovávané údaje patří zejména osobní údaje uchazečů o veřejné zakázky, dodavatelů, smluvních partnerů, resp. jejich zástupců nebo kontaktních osob, zaměstnanců správce, účastníků řízení. Vedení spisové služby zahrnuje subjekty údajů z ostatních agend, pokud jsou s využitím jejich údajů vedeny spisy.

Mezi zpracovávané osobní údaje náleží zejména údaje identifikační a adresní.

V budově školy jsou rozmístěny prvky kamerového systému. Jednotlivé kamery jsou umístěné ve vstupních prostorách a v klíčových průchozích místech. Účelem kamerového systému jsou:

 • ochrana majetku před krádeží a vandalismem, prevence proti vandalismu a ochrana bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy. Tohoto účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou, jelikož jsou ve škole v podnájmu i další organizace, jejichž provoz je zcela odlišný od provozu školy a jelikož se zaměstnanci a klienti těchto organizací pohybují ve školních prostorách.
 • vizuální podpora při evakuaci osob v případě krizové situace. Tento účel je důležitý zejména proto, že se v budově pohybuje velké množství osob s omezenou schopností pohybu. Při vzniku krizové události, kdy musí dojít k evakuaci osob, má pracovník stálé služby sledující on-line výstup kamerového systému zlepšený přehled o pohybu imobilních osob v budově a v místech, kudy lze budovu opustit.

On-line výstup kamerového systému je k dispozici výhradně v místnosti stálé služby zaměstnanci konajícímu službu. Záznamy kamerového systému jsou zaměstnavatelem uchovávány po dobu 3 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání, krádeže apod. Všechna monitorovací zařízení včetně záznamu z kamerového systému jsou chráněna před přístupem neoprávněných osob, před zničením či zneužitím celého systému nebo záznamů.

Zpracování osobních údajů v oblasti zaměstnaneckých a obdobných vztahů

Správce zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených mu zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví, pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro správce ze zákonů, nebo pokud je to třeba k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetích osob. Při tomto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování ve smyslu článku 22 nařízení.

Zpracování se provádí zejména v rozsahu zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zpracování se provádí zejména pro účely zajišťování výběrových řízení, vedení a správy personálních evidencí a statistik, plnění úkolů k zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců, zúčtování mezd, vzdělávání, evidence docházky a obecně pro úkony spojené s povinnostmi zaměstnavatele.

Některá zpracování (např. evidence docházky) jsou založena na oprávněném zájmu správce.

Tato zpracování se týkají zejména zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání.

Mezi zpracovávané osobní údaje náleží kromě identifikačních a adresních údajů také zvláštní kategorie osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), dále údaje z evidence Rejstříku trestů, údaje o vzdělání, průběhu zaměstnání. u zaměstnanců mezi zpracovávané údaje patří také např. číslo občanského a řidičského průkazu a údaje o jejich rodinných příslušnících.

6. Další zpracování osobních údajů

Některá dílčí zpracování jsou založena na souhlasu subjektu údajů, který je před udělením souhlasu předepsaným způsobem informován, resp. poučen. Rozsah a účel zpracování osobních údajů je specifikován v uděleném souhlasu o zpracování osobních údajů, stejně jako poučení o právech subjektů údajů ve vztahu k udělenému souhlasu.

7. Dokumenty ke stažení

Nakládání s osobními údaji
PDF, 266 kB, 28. 8. 2018
článek 13 a 14 GDPR
Námitka proti zpracování osobních ůdajů
DOCX, 18 kB, 3. 4. 2024
Vzor námitky (GDPR)
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
DOCX, 18 kB, 3. 4. 2024
Vzor žádosti (GDPR)
Žádost o opravu osobních údajů
DOCX, 18 kB, 3. 4. 2024
Vzor žádosti (GDPR)
Žádost o přenos osobních údajů
DOCX, 18 kB, 3. 4. 2024
Vzor žádosti (GDPR)
Žádost o přístup k osobním údajům
DOCX, 18 kB, 3. 4. 2024
Vzor žádosti (GDPR)
Žádost o výmaz osobních údajů
DOCX, 18 kB, 3. 4. 2024
Vzor žádosti (GDPR)