bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Krajský akční plán
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021
Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023
Celkové náklady projektu: 191 669 026,27 Kč
Náklady OAJL jako partnera projektu: 318 318 Kč

Co je cílem projektu?

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně - vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.
Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity podpořené na OAJL:

Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů
Cílem je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol (SŠ a VOŠ) a školských poradenských zařízení jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. Jednotkové náklady musí navazovat na školní akční plán/plán aktivit s vydanou doložkou.
Podaktivita 7a: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení
Cílem aktivity je profesní rozvoj pedagogických pracovníků a rozvoj jejich pedagogických kompetencí při práci s žáky vedoucích k eliminaci předčasného ukončení školní docházky. Podporováno bude stínování učitelů a poradenských pracovníků v hostitelské škole či školském poradenském zařízení, řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. Zkušenosti ze zahraniční stáže budou dále vhodně sdíleny s kolegy ve vysílající instituci, např. formou workshopu nebo kulatého stolu.
Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SŠ/ VOŠ a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zvýší kvalita výuky/studia, což bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků/studentů i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
Jedná se o společnou výuku pedagoga SŠ/VOŠ a odborníka z praxe, během které oba účastníci vyučují ve vzájemné spolupráci. Spolupráce může mít různou podobu a může se vyvíjet v čase. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou střídat a měnit dle zaměření vyučovací hodiny/lekce. Pokud půjde například o přípravu žáků na středoškolskou odbornou činnost (SOČ) nebo na maturitní práci s obhajobou, poskytne se větší prostor odborníkovi z praxe; pokud půjde spíše o odborný teoretický výklad, větší prostor připadne pedagogovi, přičemž odborník z praxe uvede či předvede příklady z praxe. Odborník z praxe může být konzultantem vedoucího maturitní práce. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe). Všechny čtyři hodiny společné výuky nemusí realizovat stejná dvojice pedagoga a odborníka. Každou hodinu může (ale nemusí) realizovat jiný pedagog a jiný odborník.
Podaktivita 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ
Cílem je prohloubit spolupráci učitelů SŠ/VOŠ s ostatními pedagogickými pracovníky/budoucími pedagogy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků a studentů.
Tandemová výuka není hospitace, během které jeden pedagogický pracovník vyučuje a druhý pozoruje. Jedná se o společnou výuku, v níž oba pedagogičtí pracovníci vyučují ve vzájemné spolupráci. Spolupráce může mít různé podoby a může se také vyvíjet v čase (tak, jak budou narůstat kompetence spolupracujících pedagogických pracovníků). Role jednotlivých pedagogických pracovníků se mohou střídat a měnit i v průběhu jedné vyučovací hodiny/lekce. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe).
Podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem, např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
Podaktivita 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů
Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání na SŠ/VOŠ prostřednictvím stáží pedagogických pracovníků škol u možných budoucích zaměstnavatelů absolventů škol. Pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s vedením školy identifikují oblasti/obory, ve kterých chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě této spolupráce se navrhnou/vyberou možné budoucí zaměstnavatele absolventů školy (firmy/ společnosti/instituce) a ty se osloví s žádostí o spolupráci.
Stáž pedagogických pracovníků SŠ/VOŠ bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant stáže.