bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Prohlubování vzdělávacích kompetencí

Prohlubování vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků a zvyšování dovedností žáků OAJL

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora rovného přístupu ke vzdělávání a zvyšování kvality odborného vzdělávání a podpora žáků při vstupu na pracovní trh.

Podpořené aktivity

 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
  • a) čtenářská gramotnost – zvolena 1x
  • b) matematická gramotnost – zvolena 1x
  • c) cizí jazyky – zvolena 110x pro 11 kurzů cizího jazyka po 80 hodinách
  • f) výchova k podnikavosti – zvolena 2x
  • i) polytechnické vzdělávání – zvolena 2x
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a-k). Pro delší kurzy je možné šablonu volit násobně, viz Podrobná specifikace šablony. Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Nejnižší možná hodinová dotace jednoho zvoleného kurzu DVPP je 8 hodin.
 • 2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv – aktivita zvolena 2x
Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.
 • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ - d) badatelský klub
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky střední školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – zvoleno 4x
Aktivita je realizována prostřednictvím doučování žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou
 • 2.III/21 Projektový den ve škole
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga SŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků.
 • 2.III/22 Projektový den mimo školu
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi.