bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Veřejnost Projekty Zdokonalování pedagogické práce

Erasmus+: Zdokonalování pedagogické práce

Název projektu

Zdokonalování pedagogické práce s žáky s poruchami autistického spektra a odborné praxe žáků s handicapem jako prostředek k jejich lepšímu uplatnění na evropském trhu práce

Program

Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
2016-1-CZ01-KA102-023151

Doba trvání

září 2016 – srpen 2018

Přidělený grant

89 639 Euro

Popis projektu

Projekt vznikl na základě potřeby naší organizace osvojit a zdokonalit si metodické postupy při práci se žáky s poruchami autistického spektra a umožnit našim žákům zúčastnit se odborné praxe v zahraničí, prohloubit své jazykové a odborné znalosti, a tím zvýšit své možnosti budoucího uplatnění na evropském trhu práce.

Osobami zapojenými do mobilit pedagogických pracovníků bylo na české straně 5 speciálních pedagogů. Navštívíli jsme školu při psychiatrické klinice ve Švédsku a sledovali výukové postupy a přístupy k žákům zmíněné kategorie a spolu se švédskými kolegy přemýšleli o co nejúčinnějších metodách práce s nimi. Velkým přínosem pro naši školu bylo seznámení se s metodami využívanými při práci s žáky autistického spektra a jejich aplikace do naší praxe.

Co se týká mobilit žáků, rozhodli jsme se zapojit se do tohoto typu projektu, protože věříme, že zkušenost takovéhoto druhu pomůže zvýšit omezené možnosti našich žáků na evropském trhu práce tím, že prohloubila jejich odborné znalosti, zlepšila jazykové a komunikační dovednosti, zvýšila jejich kulturní povědomí a také jejich sebejistotu a sebehodnocení. Do projektu jsme zapojili 16 žáků, každý rok 8, kteří společně se 4 asistenty vycestovali do Plymouth ve Velké Británii, kde se zúčastnili výukovo-odborného výcviku ve středisku zaměřeném na propojení výuky s praxí. Žáci byli pečlivě vybíráni na základě svých jazykových a odborných znalostí. Na vytvoření vhodných pracovních podmínek a výběru vhodného ubytování pro našež žáky jsme spolupracovali s agenturou Tellus, po schválení projektu jsme uskutečnili přípravnou návštěvu střediska, kdy jsme na místě v Plymouth zkontrolovali, zda je vše připraveno tak, aby praxe mohla bez problémů proběhnout či zda je ještě třeba přizpůsobit nějaké pracovní či ubytovací podmínky. Během praxe byly přítomny doprovodné osoby, které žákům pomáhaly při přesunech, hygieně a jiných situacích vyžadujících pomoc asistenta. Žáci během praxe využili nástroje ECVET a EUROPASS. k hodnocení výsledků praxe bylo použito nástroje ECVET, který se společně s nástrojem EUROPASS stal součástí jejich portfolia a pomůže jim tak zvýšit šance na uplatnění na evropském trhu práce.

Zprávy a fotografie